Đảng - Đoàn thể

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Ngày 04/5/2021 Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có công văn số 114/ CV/ĐU, gửi các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:
Ngày 11/05/2021   |Xem tiếp